برگه:Doctor Faustus.pdf/۹۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 

copyright 1960, by B. T. N. K.

Printed in Kavian Printing House

TEHRAN, IRAN