برگه:Gharbzadegi.pdf/۱۰۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۰۴ غرب‌زدگی
 
جدول صادرات و واردات در ده ساله‌ی ۴۰ – ۱۳۳۱ به نقل از (Iran–Almane–1963–P.298) چاپ تهران
صادرات واردات
سال‌ها به وزن(تن) به ریال(هزار) به وزن(تن) به ریال(هزار)
۵۳–۱۹۵۲(۱۳۳۱) ۳۵۴/۰۷۹ ۵/۸۳۱/۵۲۸ ۲۳۲/۲۳۶ ۵/۰۳۱/۳۹۴
۴–۱۹۵۳ ۴۴۳/۷۶۴ ۸/۴۲۵/۶۲۲ ۴۲۴/۴۴۵ ۵/۴۲۴/۲۶۶
۵–۱۹۵۴ ۴۹۰/۴۷۸ ۱۰/۲۸۸/۱۷۱ ۵۰۳/۲۲۶ ۷/۲۲۵/۰۱۵
۶–۱۹۵۵ ۵۰۷/۸۷۳ ۸/۰۳۳/۷۲۶ ۶۳۷/۱۳۲ ۹/۱۲۵/۴۳۹
۷–۱۹۵۶ ۴۶۳/۵۲۹ ۷/۹۳۰/۶۹۰ ۷۴۴/۸۷۶ ۲۰/۹۸۱/۲۸۸
۸–۱۹۵۷ ۴۳۶/۶۴۱ ۸/۳۵۲/۹۲۲ ۷۴۳/۷۸۴ ۲۵/۱۲۹/۳۴۲
۹–۱۹۵۸ ۴۴۵/۳۹۸ ۷/۹۴/۶۱۵ ۹۸۶/۰۹۲ ۳۳/۴۵۸/۲۶۰
۶۰–۱۹۵۹ ۳۹۷/۲۳۱ ۷/۷۰۱/۰۱۷ ۱/۲۰۱/۹۵۰ ۴۱/۶۳۰/۱۳۵
۱–۱۹۶۰ ۴۴۶/۳۰۷ ۸/۳۵۹/۸۷۰ ۱/۹۱۳/۵۱۴ ۵۲/۶۵۷/۱۳۹
۲–۱۹۶۱(۱۳۴۰) ۵۵۱/۳۸۴ ۹۱/۵۹۳/۴۵۰ ۱/۶۱۹/۲۳۴ ۴۷/۱۷۰/۷۰۷

اعداد را خودتان از هم‌دیگر تفریق کنید. من خجالت می‌کشم. و به به جایش خبری نقل می‌کنم از مقدّمه‌ی مجلّه‌ی «بانک ملّی ایران» شماره‌ی ۲۵۴، به قلم آقای خوش‌کیش، از صاحب نظران بانک:
«در ظرف مدّت قریب ۳۲ سال فقط ۱۲ بانک با چند شعبه در ایران فعالّیّت می‌کرد که پنج‌تای آن‌ها بانک تخصّصی بود. ولی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹(دوران حکومت دروازه‌های باز) فقط در ظرف سه سال ۱۴ بانک دیگر با چند تا شعبه و نماینده و کارگزار تأسیس شد... و کارشان پرداخت مزد به کارگران کارخانه‌های خارجی بود که جنسشان را ما خریداری می‌کردیم. لاجرم ظرف ۶ سال ۳۳ تا ۳۹ واردات ما از ۷ میلیارد ریال به ۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال یعنی تقریباً ۸ برابر بالا رفت.»