برگه:Gharbzadegi.pdf/۱۱۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۱۶ غرب‌زدگی
 

سرمایه‌گذاری مسخره در صنایع بی‌ریشه‌ی واسطه.

از تقدیر ماشین، به اندازه‌ی کافی سخن رفت. اکنون ببینیم این رهبران قوم – این روشنفکران غرب‌زده – چگونه جنمی هستند. درست است که حکم کلّی خواهد رفت، ولی شما خود آن‌ها را که استثنایند کنار بگذارید.