برگه:Gharbzadegi.pdf/۱۶۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۶۲ غرب‌زدگی
 

کنار آمدند؟ به گمان من فقط در صورتی که چنین طرحی عملی بشود، یا طرح‌هایی از این قبیل، ممکن است با ایجاد توازنی میان شرق‌زدگی(!) آسیادیدگان آتی و غرب‌زدگی از فرنگ برگشتگان فعلی، به آینده‌ی فرهنگ، امیدوار بود.