برگه:Gharbzadegi.pdf/۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 

نشر خرّم

قم – خیابان صفاییه – کوچه آمار – تلفن ۷۷۴۲۵۵۷۵


غرب زدگی


جلال آل احمد

ویراستار / حسین خرّمی

ناشر / نشر خرّم

شمارگان / چهار هزار نسخه

چاپ اول ناشر / ۱۳۸۵

چاپخانه / مهر

قیمت / ۱۹۰۰ تومان

شابک: ۵ – ۰۲ – ۸۵۲۴ – ۹۶۴   5 – 02 – 8524 – 694 :ISBN


مرکز پخش: اصفهان – چهارباغ پایین – کوچه رشتی‌ها تلفن ۲۲۰۴۹۳۳ – ۰۳۱۱