برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۰۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۹۱–
قانون بلدیه

۵۲ – در صورتیکه تجدید انتخاب لازم شود جمعه آینده خواهد بود.

۵۳ – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین انتخاب شکایت یا ایرادی در امر انتخاب داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولی شرح آن شکایت باید در صورتمجلس درج بشود.

۵۴ – شکایات و ایرادات راجع بانتخابات باید در ظرف یک هفته بعد از ختم انتخابات بانجمن نظار اظهار شود تا انجمن رسیدگی نموده حکم خود را بدهد و نتیجه را ضمیمه صورت انتخاب نماید.

۵۵ – متشکیان از انتخابات اگر از حکم انجمن نظار راضی نباشند پس از افتتاح انجمن بلدیه شکایات خودشان را در ظرف هفته اول بانجمن بلدیه اظهار نمایند حکم انجمن بلدی قطعی خواهد بود.

۵۶ – حق ایرادات و اعتراض بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشته باشند انجمن نظار یک هفته بعد از انجام انتخابات متفرق خواهد شد.

۵۷ – اسامی انتخاب‌شدگان برای انجمن بلدیه بعد از اتمام انتخابات از طرف حاکم در روزنامه طبع خواهد شد.

۵۸ – در شهرهای بزرگ برای تسهیل امر انتخاب انجمن نظار میتواند در هر محله شعبه جداگانه مرکب از شش نفر تشکیل نماید که به ترتیب فوق منتخبین آن محله را تعیین کند.

۵۹ – اعمال انجمن نظار و شعب آن از دادن تعرفه و تحصیل آراء در روز انتخاب و غیره باید مقارن یکدیگر باشد و در یک روز اختتام پذیرد.

‌فصل سوم

‌ترتیب و وظایف انجمن بلدیه

۶۰ – یکهفته پس از انجام انتخاب اعضاء انجمن بلدیه منعقد گشته مشغول امور راجعه بخود میشود.

۶۱ – انجمن بلدیه بعد از تشکیل اگر خللی در امر انتخاب یکی از محلات مشاهده نمایند میتواند با اطلاع حکومت امر بتجدید انتخاب در آن محله نماید.

۶۲ – انجمن بلدیه مرکب است از اعضائیکه بمدت چهار سال بموجب این نظامنامه انتخاب میشوند.

۶۳ – اعضای انجمن بلدیه قبل از شروع باجرای وظایف خود قسم یاد خواهند کرد که با کمال راستی و درستی تکالیف خود را انجام دهند.