برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۱۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۹۷–
قانون بلدیه

عموم و منافع شهر بداند مجاز است که رأی اداره بلدیه را موقوف‌الاجرا گذارده مراتب را بانجمن بلدیه اظهار کند.

۹۶ – کلانتر مکلف است که کمال مراقبت را در انتظام امور اداره بلدیه بعمل آورد.

۹۷ – حاکم حق تفتیش و رسیدگی باداره بلدیه و ادارات جزو آن را دارد هر گاه در اعمال اداره بلدیه چیزی مشاهده کند که خلاف قاعده و دستورالعملها باشد حق دارد باداره بلدیه اخطار نماید و در صورتی که اداره مزبور متنبه نشود مراتب را بانجمن بلدیه اظهار کند و چنانچه انجمن بلدیه با اداره بلدیه هم رأی شد مسئله بوزیر داخله تقدیم خواهد شد حکم وزیر داخله برای اداره بلدیه حتمی‌الاجرا است ولی انجمن بلدیه حق دارد مادامی که دیوانخانه ادارات تشکیل نشده بکمیسیونی مرکب از اعضای شورای ملی و سنا بعدهٔ متساوی شکایت نماید.

۹۸ – ادارات بلدیه میتوانند عرضحال و مستدعیات خودشان را بتوسط حاکم بوزارتخانه‌های لازمه تقدیم نمایند.

۹۹ – برای اینکه امور شهری خوب اداره شود انجمن بلدیه حق دارد که کمیسیونهای اجرائی تشکیل کرده بهر کدام رشتهٔ کاری را بسپارد کلیه‌کمیسیونها در تحت نظارت بلدیه بوده موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار خواهند کرد.

۱۰۰ – رؤسای کمیسیونها را اداره بلدیه از میان اعضای خود انتخاب خواهد کرد و اگر اداره بلدیه تصویب نماید که رئیس کمیسیون از خارج انتخاب شود آن شخص در اداره بلدیه در موقع مذاکره امور راجعه بکمیسیون حاضر و صاحب رأی خواهد بود.

۱۰۱ – هر گاه برای اداره کردن اموال و دارایی شهر اشخاصی لازم شود که اهل خبره و فن باشند اداره بلدیه حق دارد بقدر حاجت این نوع اشخاص‌را از خارج مستخدم نماید عزل و نصب اجزاء اداره بلدیه از قبیل محرر و دفتردار و غیره با کلانتر است.

۱۰۲ – کلانتر و معاون او و اعضای اداره بلدیه و سایر مستخدمین بلدیه از خریدن اموال شهر در موارد فروش آنها ممنوعند.

فصل پنجم

در باب مستخدمین بلدیه

۱۰۳ – هر گاه در انجمن بلدیه شکایتی از کلانتر یا معاون او و یا یکی از مستخدمین اداره بلدیه و دوائر جزو آن مطرح مداقه باشد مستخدمین مزبور نمی‌توانند در انجمن حاضر شوند و انجمن بلدیه در این موارد رئیس و معاون جدیدی موقتاً انتخاب می‌نماید.