برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۱۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

‌قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام

‌مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵


فصل اول

‌در تقسیم مملکت و تحدید حدود دوائر محلیه

مادهٔ ۱ – مملکت محروسه ایران برای تسهیل امور سیاسی بایالات و ولایات منقسم میشود.

مادهٔ ۲ – ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء است و فعلا منحصر بچهار ایالت است (‌آذربایجان) (‌کرمان و بلوچستان) (‌فارس) (خراسان).

مادهٔ ۳ – ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از این که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد.

‌مادهٔ ۴ – در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمنهای مذکوره تکالیفشان معین است دوائری تشکیل میشود که بدوائر محلیه موسوم خواهد بود (‌در مقابل دوائر مرکزیه که عبارت از وزارت‌خانه‌ها است) این دوائر از حیث وظائف و وسعت قلمرو