برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۱۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۰۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنانکه از حیث وظائف کلیه منقسم میشوند بدوائر اداریه و عدلیه و از‌حیث قلمرو بدوائر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات بدوائر تابعه و متبوعه چنانکه بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک.

‌مادهٔ ۵ – اختیارات دوائر محلیه کلیةً از این قرار است.

(اولا) عزل و نصب اشخاصیکه تعیین آنها بموجب قوانین بدوائر مزبوره واگذار شده است.

(ثانیاً) نظارت و تفتیش اعمال شعبات جزء.

(ثالثاً) حل و تسویه امور راجعه بآنها و اقدام در اجراء قوانین.

(رابعاً) واسطه بودن در امور مابین دوائر تابعه و متبوعه.

‌ماده ۶ – دوائر اداره نیز به دو قسم منقسم میشود اولاً دوائر حکومتی ثانیاً شعب وزارت‌خانه‌ها که قانوناً در ولایات تشکیل شده – دوائر حکومتی‌عبارت است:

(اولا) در ولایات از حاکم و دفترخانه او و ادارهٔ ولایتی یا دفترخانهٔ آن و ادارات نظمیه شهری.

(ثانیاً) در بلوک از نایب‌الحکومه و ادارهٔ بلوکی و اداره نظمیه بلوکی.

(ثالثاً) در دهات از کدخدا.

‌تبصره – قوانین و نظامنامه‌های شعب وزارتخانه‌ها در ولایات علیحده مرتب و مدون است اصول و فصول قوانین این نظامنامه راجع به تشکیل و‌ترکیب دوائر حکومتی ولایات و بلوکات و قراء و روابط آن دوائر و مرکزی و محلی است.

‌فصل دوم

‌در تشکیل ولایات (‌اول – قواعد عمومی)

‌ماده ۷ – فرمانفرمایان و حکام بموجب فرمان اعلیحضرت همایونی و تصویب وزارت