برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۲۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۱۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌دهم – در وظایف حکام نسبت بادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگلها و گمرک و پست و تلگراف و غیره

‌مادهٔ ۶۲ – حکام مکلفند که در مواردی که این ادارات بتقویت و همراهی حکام محتاجند موافق قوانین موضوعه و دستورالعملهای رؤسای آنها کمال مساعدت و همراهی را از آنها بنمایند و نیز بر عهده حکام است به اندازهٔ که در قوانین و نظامنامه‌های این ادارات معین شده است مراقبت و مواظبت نمایند که بخزانهٔ دولت ضرری وارد نیاید و رفع موانع و اشکالات و اشتباهات بعمل آید.

‌مادهٔ ۶۳ – حکام حق دارند که ادارات مذکوره در مادهٔ قبل را سرکشی نمایند بدون اینکه حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نمیتوانند رأساً اجزای آن ادارات را تنبیه یا سیاست نمایند ولی در صورتی که اغتشاش یا بی‌نظمی در آن ادارات مشاهده کنند مکلفند فوراً مراتب را برؤسای بلاواسطه آن ادارات که در محل هستند اخطار نمایند و اگر نتیجه مترتب نشد مراتب را بوزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپورت نمایند.

‌یازدهم – در وظایف حکام در صورت رجوع کار صاحبمنصبان و مستخدمین و اجزای دوایر ادارهٔ بمحاکم عدلیه

‌مادهٔ ۶۴ – حدود تکالیف حکام در باب جلب مستخدمین و اجزای دوایر اداره