برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۳۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۱۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

ولایت در جزو ایالتی باشد) و الا بوزارت داخله میفرستند.

‌مادهٔ ۷۶ – نه فقط حاکم منفصل مسئول اطلاعات غیرصحیحه‌ایست که بجاهای لازمه و بجانشین خود داده بلکه اشخاصیکه راپورت حاکم را تصدیق کرده و امضاء نموده‌اند نیز مسئولند.

مادهٔ ۷۷ – راپورت و اطلاعات مذکورهٔ در مواد (۶۹ و ۷۰ الی ۷۳) را حکام باید در موقع مرخصی موقتی یا مأموریت مخصوصی که بآنها داده میشود نیز بقائم‌مقام خودشان ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل بگیرند هر گاه حاکم رعایت این قاعده را ننماید و هنگام مرخصی بجای دیگر مأمور شود و یا استعفاء کند باید بخرج خود بمحل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را بطوریکه در مواد ۶۷ الی ۷۵ ذکر شد تحویل بدهد مگر اینکه حرکت فوری حاکم از ولایت بجهتی مقتضی شده باشد.

‌مادهٔ ۷۸ – هر گاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا بواسطهٔ مرضی نتواند ولایترا اداره کند قائم مقام او موافق مواد ۷۶ – ۶۷ باید اقدام بترتیب کتابچه‌های فوق‌الذکر از تاریخ تصدی خود به امر حکومت بنماید.

‌پانزدهم – در محال گردشی

‌مادهٔ ۷۹ – حکام جدید بعد از تحویل گرفتن ولایت بطوری که در مواد ۷۶ – ۶۷ مذکور است بدون فوت وقت بادارات واقعه در کرسی ولایت و دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و همچنین بصندوق ولایتی و ادارات نظمیه و ادارهٔ اطفاییه و محبسها و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه سرکشی مینمایند بعد از‌تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار میکنند و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق را منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات