برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۳۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۲۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

مینماید اگر این اقدامات بموجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است رأساً و یا بتوسط و اطلاع ادارهٔ ولایتی اقدام میکند (‌رجوع بمواد ۱۰۱ و ۱۱۱) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و وزارتخانه‌ها لازم است مراتب را بوزارت داخله و وزارت لازمه راپورت میکند.

‌مادهٔ ۸۰ – بعد از اتمام سرکشی بادارات ولایتی و آشنا شدن بامور آن ولایت حاکم جدید شروع بسرکشی توابع قلمرو خود مینماید و طوری سرکشی میکند که از کرسی ولایت زیاد دور نشود و غیبت او از کرسی ولایت زیاد از اندازه طول نکشد مگر در صورت ضرورت قبل از شروع به محال‌گردشی حاکم اطلاعات ذیل را میخواهد (اولاً) صورتی از اطلاعات اخیری از هر کدام از بلوکات در باب امور دوایر بلوکی رسیده و صورت اتفاقاتی که دلالت بر بی‌نظمی و اختلال امور بلوکی‌مینماید (ثانیاً) از ادارهٔ مالیه اطلاعات راجعه بصندوق بلوکی و بقایای بلوکات (ثالثاً) از اداره خالصه‌جات اطلاعات راجعه بجنگلها و عایدات خالصجات و بهمین طور از هر اداره اطلاعاتیکه مهم و برای تفتیش و سرکشی حاکم مفید است از آن اداره میخواهد.

‌مادهٔ ۸۱ – حاکم هنگام محال گردشی شخصاً تمام ادارات را سرکشی مینماید و صورتهائیرا که از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهای دوائر بلوکی تطبیق کرده و اختلافات را یادداشت مینماید اگر این اختلافات طوری است که رفعش آسان است فوراً حکم باصلاح و رفع آن میکند و‌چنانچه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع اختلافات را در آن موعد میخواهد ولی هر گاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه بزرگی روی داده و یا سوء استعمال شده حاکم صورت آن را بادارهٔ ولایتی میفرستد و ادارهٔ مزبوره موافق اختیاراتی که بآن اداره قانوناً داده شده از مقصر مؤاخذه مینماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر بمحکمه عدلیه بعمل میآورد ملاحظات خود را حاکم به اداراتیکه سرکشی کرده اخطار کرده بعد صورتی از آن