برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۳۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۲۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

بمحکمه عدلیه در مجلس وزراء بعمل خواهد آمد.

هیجدهم – در روابط حکام با مقامات عالیه و ادارات متساویه و تابعه (‌جزو حکومت)

‌مادهٔ ۹۲ – حکام در مواردی که بموجب این نظامنامه معین شده بتوسط وزارت داخله بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپورت عرض میکنند و بصدور اوامر و احکام که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی‌الحوانب مفتخر و مباهی می‌شوند.

مادهٔ ۹۳ – حکام بوزیر داخله و بفرمانفرما اگر باشد راپورت میدهند و دستورالعمل میگیرند و بسایر وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقاید خودشان را تقدیم میکنند

مادهٔ ۹۴ – در صورتیکه ولایتی جزو ایالتی باشد حاکم تابع دستورالعملهای قانونی فرمانفرمای آن ایالت است و اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را توسط فرمانفرما بوزرای مسئول راپرت مینماید از این قاعده کلی موارد ذیل مستثنا است.

(اولا) – راپرت تحویل دادن و تحویل گرفتن ولایت و راپرت سرکشی نوبت اول ولایت و راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری راجعه بجریان امور ولایتی و اتفاقات فوق‌العاده امثال آن.

(ثانیاً) – راپرتهای راجعه باتفاقات مهمه که اندک تأخیری در وصول اطلاعات در مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد.

(ثالثاً) – در مواردی که حکام دستورالعمل‌های واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانین موجوده میدانند – در کلیهٔ موارد مذکوره حکام مستقیماً اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را بوزیر داخله راپورت و بوزراء مسئول تقدیم میکنند و در همین موقع