برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

ولایتی و طبیب و مساح و معمار ولایتی و یک نفر معین‌الاداره تمام این اشخاص موسومند باعضاء مجلس مشاوره ولایتی.

تبصره – در جاهائیکه از برای مجلسها مفتش معین شده و در ولایت مقیم است او هم عضو این مجلس محسوب است.

مادهٔ ۱۲۱ – حاکم و معاون و مستشارها و معین‌الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر شده و رأی میدهند ولی سایر اعضاء در صورتی حاضر میشوند که امری راجع بکار آنها مطرح مذاکره باشد.

‌تبصره – یکی از مستشارهای ادارهٔ ولایتی به تصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشاراول خواهد بود.

‌مادهٔ ۱۲۲ – دفترخانهٔ مجلس مشاوره نظر به انواع و اقسام امور بچند شعبه منقسم میشود و هر شعبه در اداره یکی از مستشارها یا اعضای مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر آن شعبات هر کدام معاون و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهند داشت امور عمومی ادارهٔ ولایتی راجع بشعبهٔ عمومی دفترخانه است و یک نفر منشی بامعاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد کرد کتابچه‌های صادره و وارده و دفاتر کار (‌دوسیه) این اداره به موجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌های دفترخانه در تحت ریاست معاون حاکم است.

‌مادهٔ ۱۲۳ – در ولایاتیکه ادارهٔ محبسها با مفتشین ایجاد شده در دفترخانهٔ مجلس مشاوره شعبه نیز باسم شعبه محبسها ایجاد خواهد شد

مادهٔ ۱۲۴ – مواردی که در ادارهٔ ولایتی مسائل حفظ‌الصحه یا مطالب راجعه بامراض مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح میشود و یا مطالبی مورد مداقه است که راجع بدوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم بمجلس مشاوره مزبور دعوت میشوند کارگذارها و رؤسای دوائر