برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۴–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

محاسبات و دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و رؤسای انجمن‌های ولایتی و بلدی (‌کلانترها) و رؤسای نظمیه و معاون طبیب ولایتی و کلیهٔ اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آنها موجب پیشرفت مقاصد است.

مادهٔ ۱۲۵ – در صورتی که مسئله در ادارهٔ ولایتی طرح شود که راجع بعمل طبی و مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا حافظ‌الصحه یا مساح ولایتی انجمنی از اشخاصی که در ادارهٔ آنها هستند تشکیل می‌شود و بعد از مذاکره صورت مجلسی که بامضای اعضای انجمن رسیده بمجلس مشاوره میآید رؤسای این انجمنها می‌توانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را باین انجمنها دعوت نمایند.

مادهٔ ۱۲۶ – حافظ‌الصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی بعلاوه این که در مجلس مشاوره و ادارهٔ ولایتی در موارد لازمه حاضر میشوند هر کدام در تمام ولایت بامور راجعه بفن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب بامور طبیهٔ ولایتی و مهندس و معمار بامور مهندسی و معماری ولایت و مساح بامور راجعه بمساحی و هر کدام از مستخدمین مزبوره در شعبهٔ لازمه دفترخانه ادارهٔ ولایتی راجعه بفن خودشان سرکشی خواهند نمود.

مادهٔ ۱۲۷ – مفتشین محبس‌های ولایتی موافق دستورالعملهای حاکم در شعبه دفترخانه ادارهٔ ولایتی که راجع بامور محبس و محبوسین و اجرای احکام محاکم عدلیه است سمت مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع بحاکم است بدستورالعمل آن اداره موافق حدود این قوانین انجام خواهند داد تکالیف مفتش محبس‌ها در نظامنامه راجعه بمحبس‌ها و محبوسین مندرج است.

مادهٔ ۱۲۸ – طبیب ولایتی و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهای ولایتی هر کدام شعبه‌ای از شعبات دفترخانه ادارهٔ ولایتی را که راجع بآنها است اداره خواهند