برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۴۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

کرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عدهٔ منشی و صاحب‌منصبان و مستخدمین دفترخانه ادارهٔ ولایتی را وزیر داخله تعیین کرده صورت آنرا برای هر ولایتی اعلان خواهد کرد.

مادهٔ ۱۲۹ – ادارهٔ ولایتی در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت که روزنامهٔ رسمی ولایتی و اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و ادارهٔ روزنامهٔ رسمی در نظامنامه انطباعات مرتب خواهد داشت.

مادهٔ ۱۳۰ – ادارهٔ ولایتی میتواند بصاحبمنصبانیکه برای خدمت مخصوصی در نزد حاکم (‌آجودانهای حاکم) هستند خدمتی رجوع نماید و کذالک بعضی از جوانان فارغ‌التحصیل را در دفترخانه بعنوان مستخدمین یدکی مجاناً مشغول نماید و بعد از اینکه درستی و صداقت و علم و اطلاعات آنها بتجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند.

مادهٔ ۱۳۱ – هر گاه مستخدمین یدکی در مدت یکسال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعی شوند از دفترخانهٔ اداره ولایتی خارج خواهند شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصیل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعی محسوب خواهد شد.

مادهٔ ۱۳۲ – هر گاه لازم شود که صاحبمنصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام مأموریتی بجائی فرستاده شوند ممکن است که باجازهٔ حاکم از وجوهی که برای این نوع مصارف معین شده مخارج سفر بآنها داده شود حاکم و ادارهٔ ولایتی خرج سفر را در صورت ضرورت بمسئولیت خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از مقصری که باعث فرستادن مأمور شده است گرفته شود و باشخاصیکه در جزو مقرری آنها خرج سفر منظور شده (‌از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره) خرج سفر داده نشود حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه بوزیر داخله بدهد.