برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۴۱–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

چهارم – تقسیم کارهای اداره ولایتی و ترتیب حل و تسویهٔ آنها

‌مادهٔ ۱۵۰ – اموریکه راجع بادارهٔ ولایتی است بر سه نوع است (اول) امور راجعهٔ بمحاکم اداره (دویم) امور ادارهٔ فقط (سیم) امور اجرائیه.

‌مادهٔ ۱۵۱ – امور راجعه بمحاکم اداره از قرار تفصیل است (اول) رجوع کردن کار صاحبمنصبان و مستخدمین را بمحکمه عدلیه (دویم) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور بطوریکه در مادهٔ (۳۸۸) مذکور است حاصل میشود و حکم بحقانیت (سوم) امور راجعه بشک و شبهه که در معنی قانون حاصل میشود رجوع بمادهٔ ۱۴۱ (چهارم) تنبیه و سیاست صاحبمنصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و مماطله آنها (پنجم) رسیدگی بشکایاتی که از تأخیر و تعطیل در کارها میشود.

مادهٔ ۱۵۲ – تمام امور راجعه بمحاکم اداره باید حتماً در مجلس مشاورهٔ ولایتی مطرح مداقه گردد و در قراردادهای راجعه باین امور فقط اکثریت‌آراء اعضای مجلس مشاورهٔ اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آراء طرفین رأی حاکم اکثریت را معین میکند.

‌مادهٔ ۱۵۳ – امور اداره اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاورهٔ ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه ادارهٔ ولایتی نمیتواند اظهار رأی یا عقیده نماید یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف میشود مثل اقداماتیکه بموجب قانون میشود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را در بر دارد یا راجع باصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایائی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن