برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۴۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

صورتمجلس قید شود و باطلاع فرمانفرما (‌در جائیکه هست) و وزیر داخله برسد تا مقصر را تنبیه نمایند.

مادهٔ ۱۶۶ – هر گاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در حین مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاورهٔ ادارهٔ ولایتی حاصل شود آنکار را باید تا زمان مراجعت او بتأخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورتمجلس را نزد او فرستاد همینطور اقدام میشود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور داشته باشد و همچنان در صورت غیبت حاکم بدون انفصال او ادارهٔ ولایتی بدون امضای او حکم باخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها یا رجوع کار آنها بمحکمه عدلیه نمینماید.

مادهٔ ۱۶۷ – حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره ادارهٔ ولایتی است ولی مجبور نیست که در کلیهٔ اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضور او در مجلس عمومی باختیار خود اوست ولیکن در موارد مهمه و کذالک در مورد مادهٔ ۱۴۱ و همچنان در موردی که فرمان‌فرمای ایالت (‌اگر داشته باشد) در اجلاس ادارهٔ مزبوره حاضر می‌شود حاکم نیز باید حتماً حاضر باشد و برای اینکه تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد ادارهٔ ولایتی ننموده باشد حاکم رأی خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رأی سایر اعضاء مجلس مشاوره اظهار میدارد.

‌مادهٔ ۱۶۸ – هرگاه فرمانفرمای ایالت (‌در جائیکه هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در این مواقع حاکم ولایت در حقوق با سایر اعضاء مساوی خواهد بود.

‌مادهٔ ۱۶۹ – در جایی که ولایت جزو ایالتی است ادارهٔ ولایتی مکلف است که قراردادهای خود را در ارجاع کار مأمورین و مستخدمین دوایر حکومتی و محلیه بمحاکم عدلیه (رجوع بمادهٔ ۳۹۱ و ۳۹۲) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتیکه