برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۴۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌تبصره – تفصیل ترتیب جریان امور را در دفترخانه ادارهٔ ولایتی و مباحثات و مذاکرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب خواهد کرد.

مادهٔ ۱۸۱ – معاون حاکم بعلاوه سرکشی که بدفترخانهٔ ادارهٔ ولایتی مینماید مکلف است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده راپورت خود را بحاکم بدهد کذالک حاکم هر سال باید مجلس مشاوره و دفترخانه آن را تفتیش نماید و بعلاوه هر وقت که مقتضی بداند بدفترخانه ادارهٔ ولایتی سرکشی نماید حاکم راپورت خود را در این باب بوزارت داخله خواهد فرستاد.

مادهٔ ۱۸۲ – هر گاه در دفترخانهٔ ادارهٔ ولایتی بواسطهٔ اهمال و مسامحهٔ اعضای آن کارها بقدری متراکم شود که ایجاد شعبهٔ موقتی برای تسویه آن لازم شود مخارج آن شعبه بعهدهٔ مقصرین خواهد بود.

مادهٔ ۱۸۳ – اشخاصیکه از قراردادهای ادارهٔ ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع بامور اداره ایست میتوانند در ظرف ششماه از روز اجرای‌آن احکام بمجلس وزراء شکایت نمایند و اگر آن حکم بموقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حکم ادارهٔ ولایتی بمجلس وزراء شکایت کنند و ادارهٔ ولایتی مکلف است که توضیحات لازمه در این باب بمجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراری که موجب شکایت گردیده داده شده و کی بموقع اجراء آمده و اگر بموقع اجرا نیامده کی بمتشکی اظهار شده.

‌هشتم – در ترتیب داخله اداره ولایتی و دفاتر آن

‌مادهٔ ۱۸۴ – عمارات ادارهٔ ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقهٔ باداره مزبوره و اثاثیه دفترخانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و قراولهای آن اداره نیز تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرم کردن و روشن نمودن اطاق‌ها و