برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۵۱–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۱۹۱ – اطاقهای دفتر ثابت باید خشک و از آتش دور باشد و محفظه‌ها باید در قفسهای چوبی گذارده شود.

‌مادهٔ ۱۹۲ – هر دفعه که کاری از دفترخانه ادارهٔ ولایتی بدفتر ثابت داده میشود باید باجازه حاکم ولایت باشد.

‌مادهٔ ۱۹۳ – برای این که کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی مرکب از اعضای ادارهٔ ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق دستورالعمل وزیر داخله کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها بدفتر ثابت ده سال تمام گذشته است معدوم نمایند.

‌مادهٔ ۱۹۴ – یکی از مستشارهای ادارهٔ ولایتی بانتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور دفتر ثابت خواهد داشت و بعلاوه سالی یکمرتبه ادارهٔ ولایتی با تمام اعضای آن امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتیکه باید بشود بحاکم و وزیر داخله خواهد فرستاد.

‌تبصره – تفصیل ترکیب دفتر ثابت ادارهٔ ولایتی را وزیر داخله جداگانه مرتب و بولایت خواهد فرستاد.

‌فصل چهارم – در تشکیل بلوکات

‌اول – قواعد عمومی

‌مادهٔ ۱۹۵ – تمام بلوکات با کرسی آن و شهرهای جزو بلوکات (‌در صورتیکه باشد) و نواحی و دهات در ادارهٔ نایب‌الحکومه و ادارهٔ بلوکی است.

‌تبصره – شهر دارالخلافه و کرسیهای ولایات جزو ادارهٔ بلوکی محسوب نمیشوند و در ادارهٔ مستقیم حاکم و ادارهٔ ولایتی واقعند.

‌مادهٔ ۱۹۶ – نایب‌الحکومه بتصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما