برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۵۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(ثانیاً) حفظ و وقایهٔ امنیت و رفاهیت و آسایش مردم بموجب قوانین موضوعه.

(ثالثاً) مراقبت در اجرای قوانین و احکام و دستورالعملها در نواحی دهات.

‌مادهٔ ۲۰۳ – برای حفظ و وقایهٔ انتظام امور نایب‌الحکومه زود زود ببلوکی که در ادارهٔ اوست سرکشی مینماید و دوائر جزو ادارهٔ بلوکی و همچنان ادارات ناحیتی و ادارات ضبطیه و نظمیه را تفتیش مینماید و بمحبس‌ها و مریض خانه‌ها و غیره نظارت دارد و بشکایات رسیدگی کرده موافق اختیاراتی که باو داده شده اقدام میکند.

‌تبصره – نایب‌الحکومه اقلا سالی سه دفعه باید بصندوق‌های قصبه بلوکی رسیدگی نماید.

‌مادهٔ ۲۰۴ – نایب‌الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت بادارهٔ بلوکی و ادارات و صاحبمنصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک داشته باشد و مراقبت نماید که کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد.

‌مادهٔ ۲۰۵ – نایب‌الحکومه اهتمام کامل مینماید که اغتشاش و شورش در بلوک روی ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول بقوهٔ نظمیه و ضبطیه رجوع نموده پلیس محلی را در جائیکه لازم است جمع کرده و درصدد رفع اغتشاش برمیآید و اگر نتیجه نبخشید بقوهٔ نظامی رجوع مینماید و کلیه در این باب بطوری رفتار می‌کند که در مادهٔ ۳۶ مقید است.

‌مادهٔ ۲۰۶ – وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور ضبطیه در فصل راجع بادارهٔ پلیس و ضبطیه بلوکات مذکور است. ‌

سیم – در ترتیبات وظایف اداره بلوکی و حدود اختیارات آن

‌مادهٔ ۲۰۷ – چون تمام وظایف ادارهٔ بلوکی راجع بامور ضبطیه است شرح ترتیبات و حدود وظایف و اختیارات آن در فصل پنج مذکور خواهد بود