برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۵۴–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۲۰۸ – ادارهٔ بلوکی دفترخانه‌ای خواهد داشت که مرکب از یکنفر مدیر بوده و بقدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت در دفترخانهٔ اداره بلوکی چند نفر از تابعین ضبطیه برای حمل و مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک بداخله بلوک بسمت چاپاری خواهند بود و ترتیب دفترخانه و دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه ادارهٔ ولایتی است و دستورالعمل آنرا وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود.

فصل پنجم

‌تشکیل ضبطیه در بلوکات

‌مادهٔ ۲۰۹ – ادارهٔ ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب‌الحکومه اداره بلوکی در مادهٔ (۲۰۱) و صاحبمنصبان و مأمورین ضبطیه بطوریست که در مواد آتیه ذکر خواهد شد.

‌مادهٔ ۲۱۰ – تمام بلوکات با کرسی آن و قصبات جزو بلوک (‌در صورتیکه باشد) از حیث امور ضبطیه تابع ادارهٔ ضبطیه بلوکی است ولی کلیهٔ کرسی‌های ولایات و نیز بعضی از شهرهای بزرگ که صورت آنها را وزارت داخله علیحده مرتب خواهد کرد از این قاعده مستثنی و خودشان ادارهٔ نظمیه علیحده چنانکه مذکور در فصل هفتم است خواهند داشت.

‌مادهٔ ۲۱۱ – هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن بچند قسمت منقسم میشود هر کدام از این قسمت‌ها موسوم بدایرهٔ ضبطیه خواهد بود عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته بوسعت بلوک و عدهٔ نفوس و مقدار کارهائی است که بادارهٔ ضبطیه رجوع میشود هر دائره در اداره صاحبمنصبی است که موسوم بمدیر ضبطیه است.