برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۶۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۵۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

عقیدهٔ مدیر ضبطیه را بپرسد.

مادهٔ ۲۱۷ – رئیس ضبطیه بلوک را (‌نایب‌الحکومه) وزیر داخله معین میکند مدیرهای ضبطیه را ادارهٔ ولایتی معین میکند.

‌تبصره – عزل و نصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام هر دفعه بوزارت داخله اطلاع دهند.

‌مادهٔ ۲۱۸ – ناظمین ضبطیه را رئیس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین مینماید ولی رجوع کردن کار آنها بدیوانخانهٔ عدلیه بحکم ادارهٔ ولایتی است.

‌مادهٔ ۲۱۹ – تعیین و عزل و نصب ده‌باشیها با رئیس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها بمحاکمه بحکم ادارهٔ ولایتی است.

تبصره – ده‌باشی‌ها ممکن است سربازهائی باشند که مدت خدمت نظامیشان منقضی شده.

‌اول – در وظایف اداره نظمیه و حدود و اختیارات آن

‌مادهٔ ۲۲۰ – اداره نظمیه همان اداره بلوکی مذکور در مادهٔ (۲۰۱) است و وظایف آن از قرار تفصیل است اولا نظارت در اجرای قوانین و وقایهٔ امنیت و آسایش اهالی ثانیاً اجرای تکالیف راجعه بامور مالیه دولت و در امور عدلیه و امور نظامی.

‌مادهٔ ۲۲۱ – وظایف مجلس بلوکی من‌باب اجرای قوانین و حفظ هیئت از قرار تفصیل است.

(اول) اعلان و انتشار قوانین و فرامین و احکام دولت.

(دوم) انتشار هر نوع اعلانات که بحکم ادارات متبوعه میشود.

(سوم) گرفتن دزدها و قطاع‌الطریق و برقراری امنیت و آسایش عمومی.

(چهارم) دستگیر کردن فراریها و رفع و منع از تکدی.