برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۵۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و عدم اجازهٔ قمار و کلیهٔ کارهائیکه خلاف شرع بوده و باعث مشاجره و منازعه و مجادله تواند شد و اساس امنیت را متزلزل تواند کرد.

(هفدهم) دادن اجازه‌نامه باشخاصیکه اخذ سموم از مواد مینمایند و نظارت بفروش آن موافق قوانین حفظ‌الصحه.

(هیجدهم) دادن اجازه‌نامه برای خریدن باروت و سایر مواد محترقه و نظارت بفروش آن موافق قوانین حرفت و صنعت.

(نوزدهم) مراقبت در اینکه در بازارها و میدانها و جاهای دیگر چیزهائی را که دولت خرید و فروشش را قدغن کرده است خرید و فروش نشود.

(بیستم) مواظبت در اجرای قوانین راجعه بشکار و صید ماهی و طیور که در غیر موقع بشکار و صید اقدام نشود.

(بیست و یکم) ترتیب فهرست‌هائیکه معین کند در بلوک عدهٔ مساجد و مکاتب و ادارات خیریه و کارخانجات و دهات چقدر است و همچنان عدهٔ نفوس و متولدات و متوفیات و عقد و ازدواج بچه اندازه است و اتباع خارجه در بلوک بچه کسب مشغولند.

(بیست و دوم) ترتیب دفاتر نفوس راجعه بمتولدات و متوفیات و عقد و ازدواج.

(بیست و سوم) اطلاع دادن برؤساء و ادارات متبوعه اشیاء عتیقه که کشف شده یا ظهور اشیائیکه ندرت دارد.

(بیست و چهارم) نظارت باستخراج طلا و نقره در جاهای لازمه موافق قوانین موضوعه.

(بیست و پنجم) دادن تصدیقنامه بایتام و بیچارگان برای دخول بدارالایتام و دارالضعفا و غیره.

(بیست و ششم) نظارت اینکه اجرت کارگر و عمله و فعله بموقع و تمام پرداخته شود.

(بیست و هفتم) اجرای کلیهٔ تکالیفی که بموجب قوانین ادارات دولتی و مملکتی و بلدی بعهدهٔ اداره ضبطیه است.