برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

تحقیقاتیکه از طرف محاکم عدلیه بعمل میآید باندازه‌ای که در قوانین و نظامات عدلیه و محاکم جنایتی مندرج است.

(دوم) حاضر کردن مقصرین و متهمین را بدیوانخانه بحکم آن و توقیف آنها در صورتیکه حکم دیوانخانه در این باب صادر شود.

(سوم) احضار اشخاص لازم بمحاکم عدلیه و شراکت در اجراء احکام محاکم عدلیه بموجب قوانین و نظامات دوائر عدلیه.

(چهارم) برداشتن سیاههٔ اموال اشخاص معینه و تقویم و حفظ آن و اعلان فروش اموال بمزایده و فروش بعضی اموال بموجب قوانین عدلیه راجعه باین اقدامات.

(پنجم) مجبور کردن وکلاء را برد کردن وکالت‌نامه‌هائی که از طرف موکلین آنها استرداد می‌شود (‌موافق قوانین موضوعه).

(ششم) تفتیش و تفحص اشخاصی که گم شده‌اند و خبری از آنها نیست.

(هفتم) نظارت در پاک نگاهداشتن محبسها و اجراء کلیهٔ قوانینی که بمحبسها و محبوسین راجع است.

(هشتم) دادن شهادت‌نامه قرابت و خویشی باقرباء و اقوام اشخاصیکه بحکم قانون در محبس توقیف شده‌اند.

(نهم) کلیهٔ تکالیفی که بموجب قوانین محاکم عدلیه و محاکم نظام بری و بحری بعهدهٔ ادارات ضبطیه محول است.

مادهٔ ۲۲۴ – وظایف ادارهٔ ضبطیه بلوکی در امور نظامی از قرار تفصیل است:

(اول) مراقبت و نظارت انتظام حرکت قشون و اجرای تکالیف در این باب بموجب قوانین نظامی.

(دوم) احضار تابین ردیف نظام بری و بحری بحکم ادارات متبوعهٔ نظامی بسر خدمت خودشان و دادن شهادتنامه بآنها در مواقعیکه قوانین‌نظامی معین کرده.