برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

است و خارج از بلوک خود ادارهٔ مزبوره اختیاری ندارد ولی در موارد ذیل استثنای از این قاعده لازم میآید:

(اول) در صورت وقوع حریق یا طغیان آب یا طوفان ادارهٔ ضبطیه بلوکی و مدیرهای ضبطیه در بلوکات مجاور اقدامات لازمه را به عمل میآورند تا آنکه ادارهٔ ضبطیه آن بلوک و عمال آن مطلع و خودشان مشغول باقدامات لازمه شده از کمک مستغنی بشوند.

(دویم) در موارد تعاقب قطاع‌الطریق و دزدها و فراریان و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایتی شده فرار کرده‌اند عمال ضبطیه بلوکی از حدود بلوک و ولایات حق دارند تجاوز نموده در تعاقب این نوع اشخاص بکوشند و فقط وقتی دست نگاه دارند که عمال ضبطیه آن محل شروع بتعاقب کرده باشند.

مادهٔ ۲۳۰ – هر گاه عمال ضبطیه در جاهائیکه قلمرو اقدامات قراسورانها است کشف علامت جنحه و جنایتی نمایند و مأمورین قراسوران در آن‌محل نباشند مکلفند که تا ورود آنها موافق قوانین و نظامات عدلیه تحقیقات اولیه و کذالک حفظ علامات جنحه و جنایت و سایر اقدامات را بعمل آورند.

سوم – در روابط اداره ضبطیه بلوکی و صاحب‌منصبان و تابین ضبطیه با ادارات متبوعه و متساویه

‌مادهٔ ۲۳۱ – ادارهٔ ضبطیه با تمام اشخاصیکه تابع آن اداره هستند مطیع احکام و دستورالعملهای حاکم ولایت و ادارهٔ ولایتی است.

‌تبصره – جاهائیکه موقتاً در تحت قوانین نظامی گذارده شده است قواعد