برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

اطاعت صاحبمنصبان ضبطیه بادارات نظامی موافق قانونیست که جداگانه مرتب و منضم باین ماده خواهد بود.

‌مادهٔ ۲۳۲ – در بنادر نظامی ادارات ضبطیه تابع ادارهٔ بحری است.

مادهٔ ۲۳۳ – صاحبمنصبان ضبطیه تابع رئیس بلوک و رئیس ضبطیه هستند ولی بدون اجازه ادارهٔ ولایتی عزل یا جلب آنها بمحاکمه ممنوع است.

مادهٔ ۲۳۴ – ناظمین ضبطیه در ادارهٔ حاکم ولایت و رئیس بلوک هستند و تابع اوامر مدیرهای ضبطی.

مادهٔ ۲۳۵ – ده‌باشی‌ها تابع اوامر مدیرهای ضبطیه‌اند و باعمال پلیس نظارت دارند.

‌مادهٔ ۲۳۶ – ادارات ضبطیه بحاکم و ادارهٔ ولایتی راپورت میدهند و از آن مقامات بعهدهٔ آنها احکام صادر میشود.

مادهٔ ۲۳۷ – محاکم بدایت باداره و عمال ضبطیه حکم مینمایند مدعی عمومی و معاون آن اقدامات لازمه را از تحقیقات و اجرای احکام و غیره میخواهند و از ادارهٔ ضبطیه در جواب راپورت میگیرند (‌منضم باین ماده باید بعد از ترتیب قوانین راجعه بنظام نوشته شود).

‌مادهٔ ۲۳۸ – ادارهٔ مالیه و ادارهٔ خالصجات و ادارهٔ تفتیش و سایر شعبات وزارتخانه‌ها در ولایات از ادارهٔ ضبطیه اجرای قوانین راجعه بآن ادارات را میخواهند و در جواب راپورت میگیرند.

‌مادهٔ ۲۳۹ – ادارهٔ ضبطیه یک بلوک بادارهٔ ضبطیه بلوک دیگر و بادارات متساویه مکاتبه مینمایند و اطلاعات لازمه را بهمدیگر می‌دهند.