برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۴–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

چهارم – در ترتیب تسویه امور و اقدامات اداره ضبطیه بلوکی

‌مادهٔ ۲۴۰ – ادارهٔ ضبطیه بلوک و عمال جزو آن در موارد ذیل اقدام بکار مینمایند:

(اولا) بحکم ادارات متبوعه.

(ثانیاً) بتقاضای اداراتیکه حق چنین تقاضا را دارند.

(ثالثاً) بواسطه شکایت اشخاص متفرقه.

(رابعاً) بموجب راپورتهای ادارات تابعه.

(خامساً) بموجب ملاحظات شخصی خودشان در صورتیکه بموجب قانون باشد و یا بر حسب اوضاع و احوال صلاح بدانند.

‌مادهٔ ۲۴۱ – رئیس ضبطیه که همان نایب‌الحکومه است ریاست کلیهٔ ضبطیه بلوک بعهدهٔ او است باید کمال مراقبت را در حصول امنیت و آسایش‌اهالی داشته باشد تفصیل اتفاقات و اطلاعاتی را که باو رسیده است فوراً بحاکم راپورت نماید و اگر اقدام فوری لازم باشد بعمل آورده بحاکم‌اطلاع دهد.

‌مادهٔ ۲۴۲ – نایب‌رئیس ضبطیه که معاون نایب‌الحکومه است در کارها به رئیس ضبطیه کمک میکند و بادارهٔ ضبطیه و دفترخانه آن نظارت دارد و هر مأموریتی را از طرف رئیس ضبطیه انجام میدهد.

‌مادهٔ ۲۴۳ – در صورتی که رئیس ضبطیه یکماهه مرخصی گرفته غایب شود و یا آنکه از مرکز امور بواسطهٔ سرکشی بنواحی یا مأموریت دیگری دور شود نایب او کفیل او خواهد بود ولی کارهای جاریه را تسویه نموده در امور مهمه در صورتیکه فوری نباشد بدون اطلاع رئیس ضبطیه اقدام نخواهد کرد لهذا عزل و نصب مستخدمین ضبطیه که در حدود قوانین باختیار رئیس ضبطیه محول شده است و تنبیه و سیاست