برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

ضبطیه موقتاً آنها را از شغلشان منفصل نموده مراتب را باطلاع حاکم ولایت میرساند و منتظر حکم میشود.

‌فصل ششم

‌در وظایف صاحبمنصبان و مستخدمین تابین ضبطیه

‌مادهٔ ۲۴۹ – هر چند وظایف صاحبمنصبان و عمال ضبطیه از وظایف و حدود اختیارات ادارهٔ ضبطیه بلوکی معلوم و معین است باز برای عدم وقوع اشتباهی در اجرای قوانین ضبطیه وظایف هر کدام نسبت بحوزهٔ مأموریتی آنها ذیلاً شرح داده میشود.

‌اول – در وظائف رئیس اداره ضبطیه بلوکی

رئیس ضبطیه – نایب‌الحکومه

مادهٔ ۲۵۰ – رئیس ضبطیه بلوک مراقبت مخصوصی خواهد داشت که تمام وظایف ادارهٔ ضبطیه مجری شود و شخصاً مسئول تمام امور ضبطیه بلوک است رئیس مزبور در رفتار و سلوک با مردم کمال ملایمت و مسالمت را اظهار خواهد کرد ولی از طرف دیگر مواظبت تامه را خواهد داشت که از قوانین و احکام و دستورالعملها بوجه من‌الوجوه تخلف نشود.

‌مادهٔ ۲۵۱ – وظایف رئیس ضبطیه از قرار شرح ذیل است:

(اول) اعلان و انتشار قوانین و مواظبت اینکه قوانین و احکامی که باید بموقع اجراء گذارده شود باطلاع عامه برسد.