برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۷۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(بیست و دوم) اجرای احکام محاکم عدلیه بحکم رئیس ضبطیه و اجرای کلیه اوامر ضبطیه.

(بیست و سوم) اخبار ادارهٔ ضبطیه از انجام دادن اوامر و احکامیکه بعهدهٔ مدیر ضبطیه صادر شده.

(بیست و چهارم) پاک نگاهداشتن محبسی که در نزدیک خانه مدیر ضبطیه برای توقیف موقتی اشخاص لازم ساخته شده است.

‌مادهٔ ۲۶۵ – خانهٔ مدیر ضبطیه باید همیشه برای هر کس باز باشد و همه وقت باید مدیر عرضحال و شکایت مردم را بشوند و اقدام لازم را بعمل آورد و با مردم بملایمت و حوصله رفتار نماید.

تبصره – بالای خانهٔ مدیر ضبطیه باید سرلوحه باشد باین کلمات (‌خانهٔ مدیر ضبطیه).

مادهٔ ۲۶۶ – مدیر ضبطیه باید مراقبت تامه داشته باشد که حرکتی از کسی ناشی نشود که مخالف قوانین باشد مثلا اعلان و انتشار قوانین و احکام بدون اجازهٔ ادارهٔ ضبطیه و پاره کردن اعلاناتی که بتوسط ادارهٔ ضبطیه شده و قمار و شرب مسکرات و ارتکاب منکرات علناً که مورث اختلال نظم شود و اجتماع زن و مرد در یکجا در موارد ممنوعه و اعلانات تهمت‌آمیز و انتشاراتی که باعث فساد اخلاق است.

مادهٔ ۲۶۷ – در مواردی که مدیر ضبطیه بتوسط ده‌باشیها از وقوع جنحه و جنایت و قباحتی از قبیل قتل و سرقت و حریق عمدی و تقلب در مسکوکات و اسناد دولتی و ملتی و بانک‌ها و غیره مطلع میشود باید فوراً مراتب را بمدعی عمومی یا معاون آن اطلاع دهد و اقدامات اولیه را در جلوگیری از اعمال شنیعه و توقیف جانی و تحقیقات اولیه بعمل آورد.

مادهٔ ۲۶۸ – مدیر ضبطیه باید صورت اشخاصی را که در دهات برای اطفاء حریق