برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۷۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌فصل هفتم

‌در نظمیه پایتخت و کرسی‌های ولایات و غیره

‌اول – در ترکیب نظمیه

‌مادهٔ ۲۸۶ – در پایتخت و کرسی‌های ولایات و شهرهائی که صورت آنها را وزارت داخله معین خواهد کرد ادارهٔ نظمیه علیحده مؤسس و مقرر است ادارهٔ مزبوره در پایتخت مرکب است از رئیس نظمیه و دو نایب رئیس و در کرسیهای ولایات و غیره از رئیس نظمیه و یک نفر نایب رئیس.

‌مادهٔ ۲۸۷ – از حیث امور نظمیه شهر به چند محله تقسیم میشود و هر محله در ادارهٔ صاحبمنصب نظمیه‌ایست که موسوم است بکدخدای محله.

‌مادهٔ ۲۸۸ – هر محله نیز بچند گذر قسمت میشود و اداره کردن امور نظمیه در هر کدام از گذرها محول است بعهده و مسئولیت شخصیکه موسوم است بنایب هر گذری هم بچند کوچه تقسیم میشود.

‌مادهٔ ۲۸۹ – کوچه‌ها بمحافظت تابین نظمیه از قبیل دهباشی و پلیس و گزمه و غیره محول است و نایب گذر رئیس بلاواسطه تابین نظمیه گذر است.

‌مادهٔ ۲۹۰ – در ادارهٔ نظمیه دفترخانه‌ای تشکیل خواهد شد که مرکب از یکنفر مدیر و چند نفر منشی و محرر و اجزاء دیگر خواهد بود و تمام قراردادها و احکام ادارهٔ نظمیه بتوسط کدخداهای محلات و نواب و ده‌باشی‌ها و پلیس بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌مادهٔ ۲۹۱ – کدخداهای محلات در پایتخت و سایر شهرهائیکه بیش از دویست هزار نفر نفوس دارد یک نفر معاون خواهند داشت و در این‌صورت کدخدای محله یا