برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۷۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

دوم – در نصب و انفصال و عزل رئیس نظمیه یا مأمورین نظمیه و غیره

‌مادهٔ ۲۹۹ – رئیس نظمیه در پایتخت بتصویب وزیر داخله و فرمان همایونی منصوب و منفصل میشود رؤسای نظمیه سایر شهرها بمعرفی حاکم محل و بحکم وزیر داخله منصوب و منفصل میشوند.

تبصره – هر گاه ولایتی جزو ایالتی باشد نصب و عزل رئیس نظمیه کرسی آن ولایت بمعرفی حاکم و بحکم فرمانفرما است.

‌مادهٔ ۳۰۰ – نصب و عزل معاون رئیس نظمیه و کدخداهای محلات در پایتخت بمعرفی رئیس نظمیه و تصویب حاکم است و در سایر شهرها بمعرفی رئیس نظمیه و امضای حاکم است نصب و عزل معاون کدخدای محلات و نواب و تابین نظمیه و اجزای دفترخانه‌ها در همه جا بمعرفی رؤسای بلاواسطه آنها و تصویب رئیس نظمیه است.

‌سوم – در قواعد خدمت تابین نظمیه ده‌باشی پلیس و گزمه

‌مادهٔ ۳۰۱ – اشخاص ذیل نمیتوانند در نظمیه مستخدم شوند:

(اولا) کسانی که بواسطه جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند یا در تحت استنطاق و محاکمه هستند و یا متهم بجنحه و جنایتی شده شرعاً بری‌الذمه نشده‌اند.

(ثانیاً) از تابین ردیف نظامی آنهائیکه هنگام خدمت نظامی مورد جریمه و تنبیه نظامی بوده‌اند.