برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۳۱۳ – اشخاصی که در خدمت نظمیه واقعند نمیتوانند متصدی شغل دیگری بشوند و کذالک از مشاغل شخصی از قبیل تجارت و کسب و غیره ممنوعند.

‌چهارم – در مسئولیت و مؤاخذه

‌مادهٔ ۳۱۴ – هر گاه از صاحبمنصبان و مستخدمین نظمیه تقصیر سر بزند که از قبیل جنحه و جنایتی بوده محتاج بجلب آنها بمحاکمه و دادن مجازات قانونی باشد بطوری رفتار خواهد شد که در مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ و نظامات عدلیه مقید است ولی چنانچه تقصیری که از صاحبمنصبان و مستخدمین نظمیه ناشی شده است جنحه و جنایتی نبوده مستوجب جلب بمحکمه عدلیه نباشد مؤاخذه آن از قرار ذیل است.

تبصره – اشخاصی که در ادارهٔ نظمیه برای کاری اجیر شده‌اند و مستخدم نیستند در موردی که تقصیری از آنها ناشی شود در حکم مستخدمین‌نظمیه خواهند بود

مادهٔ ۳۱۵ – مؤاخذه‌ای که از صاحب‌منصبان نظمیه میشود باستثنای رئیس نظمیه و تفتیش و رئیس ادارهٔ حریق و رئیس نظمیهٔ ردیفی از قرار ذیل‌است:

(اول) اخطار.

(دوم) توبیخ و ملامت.

(سیم) همان مؤاخذه با اعلان و انتشار در ادارهٔ نظمیه.

(چهارم) واداشتن بخدمت خارج از نوبت (‌یعنی سوای خدمت مقرره).

(پنجم) توقیف و حبس بمدت هفت روز.

(ششم) کسر گذاشتن از حقوق.

(هفتم) تبدیل شغل مقصر از اعلی باسفل.

(هشتم) عزل از شغل (‌نه از خدمت).

‌مادهٔ ۳۱۶ – مؤاخذه‌ای که از نواب میشود از قرار تفصیل ذیل است: