برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(اول) اخطار.

(دوم) توبیخ و ملامت.

(سوم) همان مؤاخذه با قید اسم مقصر در دفتر جرائم.

(چهارم) رجوع خدمت خارج از نوبت.

(پنجم) حبس تا دو هفته.

(ششم) کسر حقوق.

(هفتم) تبدیل شغل مقصر از درجه اعلی باسفل.

(هشتم) نقل از رتبه نایبی به پلیس.

(نهم) اخراج از خدمت.

‌مادهٔ ۳۱۷ – مؤاخذه از پلیس تابین نظمیه همان مؤاخذه از نایب است باستثنای حبس که مدت آن یکماه تواند بود.

‌تبصره اول – کسر حقوق یعنی (‌مواجب) نباید بیش از یک ثلث باشد.

‌تبصره دوم – رئیس نظمیه حق دارد اشخاصی را که شغلشان از اعلی باسفل تبدیل شده مجدداً در ازای خدمت صادقانه بدرجهٔ اعلی معاودت دهد.

‌مادهٔ ۳۱۸ – توبیخ و ملامت شفاهی اگر راجع بصاحبمنصبان است باید در دفتر مخصوص قید شود و چنانچه راجع بنواب و تابین نظمیه است (‌دهباشی و پلیس گزمه) در دفتر جرائم ثبت خواهد شد.

‌مادهٔ ۳۱۹ – حبس صاحبمنصبان نظمیه در محبس نظامی خواهد بود و حبس نواب و تابین نظمیه در محبس‌هائیکه در ادارهٔ نظمیه (‌مرکزی یا‌محله) ساخته شده است – نواب باید از تابین نظمیه علیحده باشند.

‌مادهٔ ۳۲۰ – مؤاخذه باید باهمیت جرم و تقصیر متناسب باشد لهذا باید تقصیری