برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۸۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

دستورالعملهای کدخدای محله خودشانرا بلاتأخیر بموقع اجرا میگذارند.

‌مادهٔ ۳۳۳ – تابین نظمیه در ادارهٔ نواب و تابع اوامر ادارات نظمیه‌اند.

‌مادهٔ ۳۳۴ – اجزای محبس نظمیه در ادارهٔ ناظمین بوده تابع اوامر و دستورالعملهای آنها هستند.

‌مادهٔ ۳۳۵ – ترتیب اقدامات و رفتار نواب و تابین نظمیه را رئیس نظمیه علیحده مشروحاً مرتب خواهد کرد.

‌مادهٔ ۳۳۶ – ردیف نظمیه برای این دو مقصود تأسیس شده اولا برای اشخاص داوطلب که خودشان را برای خدمت در نظمیه بسمت صاحبمنصبی نایبی و تابینی نظمیه حاضر نمایند ثانیاً در صورت عدم کفایت مستخدمین و تابین نظمیه موجوده نظمیه محلیه را تکمیل نمانید.

‌مادهٔ ۳۳۷ – ترتیب و قواعد خدمت پلیس ذخیره و پروگرام (‌دستورالعمل) امتحانات دخول بآن اداره و تفاصیل دیگر را وزیر داخله معین خواهد‌کرد.

‌مادهٔ ۳۳۸ – پلیس تفتیش مأمور است که در موارد اتفاق جنحه و جنایتی تفتیش و تفحص و تحقیقات لازمه را بعمل آورد و یا اجرای اوامر و احکام رئیس نظمیه را در جلوگیری از جنحه و جنایات و فتنه و فساد بعمل آورد پلیس تفتیش در این موارد موافق دستورالعملهای راجعه بنظمیه اقدام مینماید و در واقع آلت اجرائیه نظمیه است.

‌تبصره – تفصیل ترتیبات و دستورالعملهای نظمیه تفتیش را رئیس نظمیه مرتب خواهد کرد.

‌ششم – در روابط تأسیسات نظمیه

‌مادهٔ ۳۳۹ – تأسیسات نظمیه تماماً در ادارهٔ رئیس نظمیه است و اوامر و احکام آنرا بموقع اجرا میگذارند و راپورت میدهند – با سایر دوایر دولتی ادارات نظمیه