برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۴–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و خود دهباشی حق ندارد که بامور راجعه بضابط (‌مباشر) یا کدخدا دخالت نماید ولی در موقع اجرای تکالیف ضبطیه خود می‌تواند بخواهد که ضابط (‌مباشر) کمک و معاونت لازمه را باو در جلوگیری از اغتشاش و جنحه و جنایت بعمل آورد کذالک در مواقعی که ضابط (‌مباشر) تکالیف خود را از حیث امور ضبطیه مجرا می‌دارد دهباشی مکلف است که در صورت لزوم باو کمک نماید.

مادهٔ ۳۷۱ – هر گاه از طرف اشخاصیکه در ادارهٔ ضابط (‌مباشر) واقعند تقصیری سر بزند ضابط (‌مباشر) میتواند مقصر را سیاست نمای حد این سیاست ضابط (‌مباشر) در مادهٔ (۳۹۱) مذکور است در صورت تخلف از حدود اشخاصی که از سیاست ضابط (‌مباشر) شکایت دارند می‌توانند در مدت یک هفته از روی اجرای سیاست بادارهٔ بلوکی شکایت نمایند.

‌سیم – در اداره ناحیتی

‌مادهٔ ۳۷۲ – ادارهٔ ناحیتی تشکیل میباشد از ضابط (‌مباشر) ناحیه و معاون آن و کدخداهای دهات جزو ناحیه.

‌مادهٔ ۳۷۳ – ادارهٔ ناحیتی غالباً روزهای جمعه تشکیل میشود ولی به حکم رؤسا یا در موارد فوری روز دیگر هم می‌تواند فوق‌العاده تشکیل یابد.

‌مادهٔ ۳۷۴ – اموری که در ادارهٔ ناحیتی باتفاق یا اکثریت آراء حل و تسویه میشود از قرار تفصیل است:

(اول) خرج کردن وجوهی که متعلق بناحیه است و رعایا برای مصارف ناحیتی داده‌اند.

(دوم) عزل و نصب اشخاصیکه برای خدمت ناحیتی اجیر شده‌اند باستثنای این دو مورد در سایر امور ضابط (‌مباشر) با اعضای ادارهٔ ناحیتی مشورت می‌نماید و عقیده خود را