برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۵–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

بمسئولیت خودش اجرا میدارد.

مادهٔ ۳۷۵ – تسویه امور در ادارهٔ ناحیتی بمذاکرات شفاهی است ولی در دفاتر احکام باید برای ادارهٔ ناحیتی اموری که تسویهٔ آن منوط باتفاق یا اکثریت آراء است ثبت بشود احکامی که از طرف مباشر بادارهٔ ناحیتی یا بیکی از مستخدمین ناحیه جزو که تابع ادارهٔ ناحیتی است صادر میشود در این دفتر در دو مورد باید ثبت شود.

(اول) در صورتی که مباشر ثبت آن احکام را بخواهد.

(دوم) در صورتیکه شخصی که حکم بعهده او صادر شده همین تقاضا را داشته باشد.

‌مادهٔ ۳۷۶ – غیر از دفتر مذکور در مادهٔ قبل دفاتر ذیل نیز باید در ادارهٔ ناحیتی مرتب باشد.

(اول) دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح میشود و کذالک دفتر دعاوی که بحکمیت حل و تسویه میگردد.

(دوم) – دفتر معاملات در این دفتر هر گونه معاملات که فی‌مابین خود دهقان‌ها و ملاکین و سایر اشخاص منعقد شده بمیل طرفین ثبت میشود بشرطی که وجه این معاملات عیناً یا قیمةً بیشتر از صد و پنجاه تومان نباشد و معامله در حضور دو نفر شاهد منعقد شده باشد سواد ثبت دفتر معاملات در صورتیکه صحیح باشد (‌نه تقلبی) در محاکم عدلیه منظور خواهد بود.

تبصره – برای ثبت معاملات در دفتر مزبور از هر معامله دهشاهی اخذ میشود و اگر در یک معامله بیش از دو نفر شراکت دارند باید نفری پنجشاهی دهند پولی که باین ترتیب جمع میشود بمصارف خیریه خود ناحیه خواهد رسید.

مادهٔ ۳۷۷ – نگاهداشتن دفاتر مذکوره در مادهٔ ۳۷۶ و نوشتن شهادت‌نامه‌ها و کلیه نوشتجاتی که از طرف مباشر یا ادارهٔ ناحیتی صادر میشود بعهدهٔ محرر ناحیتی است و محرر مزبور تحت نظارت مباشر مراقبت و مسئول صحت نوشتجات صادره است