برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۰۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۳۹۳ – ارجاع کار صاحبمنصبان و مأمورین و مستخدمینی که تعیینشان بعهدهٔ حاکم و ادارهٔ ولایتی یا یکی از شعبات وزارتخانه‌ها در کرسی ولایت است و همچنان ارجاع کار تأبین نظمیه (‌از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره) باید بتحقیقات و حکم ادارهٔ ولایتی باشد.

‌مادهٔ ۳۹۴ – هر گاه صاحبمنصبان و مستخدمین را وزارتخانه‌ها معین کرده‌اند ارجاع کار آنها بمحاکم عدلیه بحکم وزیر مسئول خواهد بود.

‌مادهٔ ۳۹۵ – حاکم و اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف همایونی مأموریتی در ولایت دارند کارشان در موارد لازمه بتحقیقات و بواسطهٔ مجلس وزرا بمحاکم عدلیه رجوع خواهد شد.

‌دوم – قسمت خصوصی

‌فصل سیزدهم - ‌در باب ایلات و فرمانفرماها

‌اول – قوائد عمومی

‌مادهٔ ۳۹۶ – اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا تواند نمود که چند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم شده بطور استثناء از قاعدهٔ کلی در تحت نظارت بلاواسطه یکنفر رئیس کل که مأمور باقامت در محل و نظارت بکلیهٔ امور کشوری خواهد بود قرار داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبیل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت باختیارات حکومت ولایتی که قانوناً تشکیل و تنسیق شده بیفزاید