برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۱۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۰۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و مبتنی بر امتیازنامه دولتی نیست قویاً مانع شده کار مقصرین را بمحکمه عدلیه رجوع نماید.

‌مادهٔ ۴۱۱ – چون پیشرفت تجارت منوط بصحت راهها است فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت بطرق و شوارع خواهد داشت.

‌مادهٔ ۴۱۲ – چون فرمانفرما رئیس کل ایالتی است که امور آن بعهدهٔ کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحبمنصبان و مستخدمین ولایات و ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملا بموقع اجرا آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و بهیچوجه از حدودی که قانوناً برای هر اداره معین شده تجاوز ننمایند.

‌مادهٔ ۴۱۳ – فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحاً مراعات شود یعنی صاحب‌منصبان و مستخدمینی که باید به تعیین مقامات عالیه باشند بتوسط فرمانفرما بمقامات مزبوره معرفی شوند (‌در صورتی که محظور یا عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحبمنصبان و مستخدمینی که تعیینشان بعهدهٔ ادارات و اشخاص محلی است بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند

‌مادهٔ ۴۱۴ – چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت بادارات و صاحبمنصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحب‌منصبان و مستخدمین نالایق و بدکردار را بتوسط ادارات و رؤسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید

‌مادهٔ ۴۱۵ – فرمانفرماها حق دارند که موافق مواد (۱۰۷ – ۱۱۰) قواعد مقتضیه