برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۲۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۰۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

را در قلمرو ایالت خودشان وضع نمایند و همچنان حق خواهند‌داشت قواعدی را که بتوسط حکام جزء فرمانفرمائی ایجاد شده تغییر بدهند یا تکمیل و یا نسخ نمایند مراتب را در این موارد فرمانفرماها بوزیر داخله اطلاع خواهند داد

‌سیم – در روابط فرمانفرماها

‌مادهٔ ۴۱۶ – روابط فرمانفرماها در امور راجعهٔ بآن‌ها بر سه نوع است:

(اولاً) با ذات اقدس همایونی

(ثانیاً) با وزارتخانها و ادارات مرکزی

(ثالثاً) با ادارات محلیه (‌ایالتی و ولایتی)

‌مادهٔ ۴۱۷ – فرمانفرماها میتوانند در موارد مهمه در کلیهٔ اموری که لازم بدانند مستقیماً عرایض راپرتی بحضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی تقدیم کنند ولی از طرف دیگر فرمانفرماها نباید در این حق خود سوءاستعمال نمایند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت عرایض لازمه را مستقیماً بخاکپای همایونی عرض میکنند و در اموریکه حل و تسویه آن امور بتوسط ادارات مزبوره باید بعمل آید مکلفند موافق قوانین و نظامنامه‌ها بوزارتخانه‌های لازم رجوع نمایند

‌مادهٔ ۴۱۸ – در مواردیکه فرمانفرماها مستقیماً بحضور مبارک بندگان همایونی راپرت عرض مینماید چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا مفاد آن را باطلاع وزیر داخله هم برسانند

‌مادهٔ ۴۱۹ – هر گاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات بوزارتخانه‌ها بموجب قوانین موضوعه تقدیم می‌شود رأی و عقیدهٔ خود را اظهار دارد میتواند بخواهد که آن امور بتوسط فرمانفرما بوزارتخانهٔ لازمه ارسال شود ولی اموری که بموجب قوانین موضوعه مستقیماً راجع بشخص فرمانفرما و ادارهٔ آن است حتماً باید بتوسط فرمانفرما بوزارت‌خانه‌ها اظهار شود