برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۲۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۰۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۴۲۰ – بنابر آنچه در مادهٔ قبل ذکر شده وزارتخانه‌ها هم احکام و دستورالعملهای راجعه بامور ولایتی را بتوسط فرمانفرما میدهند ولی در موارد فوری برای عدم فوت وقت احکام و دستورالعملهای وزارتخانه‌ها مستقیماً بحاکم ولایت صادر خواهد شد و سوادی هم برای فرمانفرما و اطلاع و نظارت او در اجرای احکام صادره برای او فرستاده خواهد شد

‌مادهٔ ۴۲۱ – در موقع اقدام جدیدی را اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع بمالیه دولت است عقیدهٔ فرمانفرما را وزارتخانهٔ لازمه قبل از اقدام‌خواهد پرسید و هر گاه ایجاد قانونی لازم شود از ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ و مقید باشد

‌مادهٔ ۴۲۲ – در مواردیکه وزارتخانه‌ها برای صاحبمنصبان و مستخدمین ادارات ولایتی استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب مینمایند باید عقیده و رأی فرمانفرما را هم در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحبمنصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی هستند

‌مادهٔ ۴۲۳ – روابط فرمانفرما با وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء موافق قواعدیست که در قوانین تأسیس وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء مندرج است

‌مادهٔ ۴۲۴ – حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده‌اند مکلفند تمام احکام و دستورالعملهای فرمانفرماها را که مبتنی بر قوانین است بموقع اجراء بگذارند

‌مادهٔ ۴۲۵ – در صورتیکه فرمانفرما در مواقع سرکشی بولایت جزو ایالت اغتشاش یا بی‌نظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند بدین‌جهت یا بجهت دیگری دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید بملاحظهٔ انتظام جریان امور و خدمت ادارهٔ دستورالعمل‌های لازمه را بریاست آن ولایت خواهد داد و اخطارات را بتوسط حاکم یا ادارهٔ ولایتی خواهد نمود