برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۲۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۱۰–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۴۳۲ – عزل و نصب صاحبمنصبان دفترخانهٔ فرمانفرما بتصویب بلاواسطهٔ خود اوست ولی قوانین راجعه بخدمت دولتی در باب شرایط صاحبمنصبان و مستخدمین دولتی و غیره باید رعایت شود و ترتیب دفترخانهٔ فرمانفرما و همچنان ترتیب دفاتر و غیره در آن اداره بموجب نظامنامه و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود

‌مادهٔ ۴۳۳ – عدهٔ صاحبمنصبانی که برای مأموریت مخصوص معین شده‌اند می‌توانند از صاحبمنصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیرمتقاعد باشند و عدهٔ آنها بموجب قانون معین خواهد شد ولی فرمانفرما می‌تواند این نوع صاحبمنصبان را کمتر از عدهٔ قانونی داشته باشد عزل و نصب این نوع صاحبمنصبان باختیار فرمانفرما است ولی باستثنای صاحبمنصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها بصدور امر و اجازهٔ ملوکانه است

‌فصل چهارم

‌در منظمات

‌اول – منضم بمادهٔ ۳۶ ‌قواعد رجوع کردن مأمورین کشوری بقوای نظامی

‌مادهٔ ۱ – مأمورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و وقایهٔ امنیت و انتظام امور بقوهٔ نظامی رجوع مینمایند:

(اول) در موقع حرکت دسته برای حفظ نظم و آسایش عمومی در بازارهای عمومی و جاهائیکه محل اجتماع و ازدهام عوام‌الناس است

(دوم) برای حمل و نقل پول و اموال دولت