برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۳۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۱۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

سرحدی و یا در موارد فوری هر یک از صاحبمنصبان جزء مستحفظین سرحدی میتوانند برئیس قشون محلی رجوع نمایند.

مادهٔ ۱۰ – صاحبمنصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتیکه بنزدیکترین رئیس قشون محلی رجوع نمایند باید صاحبمنصبی را هم که ریاست بقوای نظامی احضارشده دارد فوراً مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دستهٔ را خواسته‌اند باید رئیس فوج یا رئیس باتالیونی را که گروهان یا دستهٔ مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.

‌مادهٔ ۱۱ – ترتیب حمل و نقل قشون بجای لازم و سرعت حرکت آن بحکم مأمورین کشوری است.

تبصره – مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل میشود بعهدهٔ خزانهٔ دولت است.

‌مادهٔ ۱۲ – در موارد مذکوره در مادهٔ اولی از اول الی ششم و همچنان در مورد اول و سیم ماده دوم مأمورین کشوری که رجوع بقوهٔ نظامی می‌نمایند باید برئیس قشون محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و بچه مقدار در مورد هفتم مادهٔ اولی باید اظهار دارند که شدت شورش بچه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید اغتشاش و شورش دیگری میرود یا نه در این مورد عدهٔ قشون و صنف نظامی و لزوم و عدم لزوم توپخانه را خود رئیس قشون معین خواهد کرد.

‌مادهٔ ۱۳ – بعد از ورود قشون بمحل لازم حکومت فرماندهی قوهٔ نظامی را بر عهده نمی‌گیرد و فقط برئیس قشون احضارشده وضع امور و‌مقصود اصلی از احضار قشون را اظهار نموده جاهائی را که باید حفظ شود نشان میدهد و توقیفاتی که باید بعمل آید اخطار می‌کند بعد از تحصیل این اطلاعات رئیس قشون اقدامات لازمه را بعمل می‌آورد و قوای خود را طوری تقسیم می‌کند که با خودش همیشه عدهٔ کافی برای جلوگیری از اتفاقات غیرمترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مأمورین کشوری