برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۳۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۱۴–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و نظامی بهمدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده‌اند می‌رسانند و کمال مساعدت را بیکدیگر می‌نمایند.

‌مادهٔ ۱۴ – در موارد شورش و اغتشاش رئیس قشون که احضار شده است باید در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصویب مأمورین کشوری باشد و مأمورین مزبوره بقید مسئولیت فقط در صورتی این اقدام را تصویب می‌نمایند که تمام وسایل اطفاء نایره اغتشاش استعمال شده و ثمری نبخشیده باشد اگر در محلی مأمورین کشوری نباشند رئیس قشون احضار شده بصوابدید خود اقدام می‌نماید ولی هر گاه مأمور کشوری قبل از استعمال اسلحه وارد شده باید رئیس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید.

‌تبصره – مأمورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در مادهٔ سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا مفتشینی که از مرکز برای سرکشی بولایت آمده‌اند و یا از طرف فرمانفرما یا حاکم مأموریت مخصوصی بآنها داده شده است مأمورین کشوری در صورتی که بدون رعایت مادهٔ ۱۴ استعمال اسلحه را تصویب نموده باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود.

‌مادهٔ ۱۵ – بعد از اینکه مأمورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رئیس قشونی که احضار شده اقدامات لازمه را رأساً بعمل می‌آورد و قبل از اقدام استعمال اسلحه مکلف است که بشورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم باستعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این اعلام رئیس قشون بطوری که مقتضی و صلاح میداند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی خواهد نمود که ضرورت اقتضاء نماید و بهیچوسیله دیگری نتوان شورش را بر طرف نمود.

تبصره – رئیس قشون میتواند قبل از اعلام مذکور در این ماده شورشیان را توبیخ یا نصیحت یا تهدید نماید.

‌مادهٔ ۱۶ – رئیس قشونی که احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصویب مأمورین کشوری و اعلام مذکوره در مادهٔ (۱۵) اقدام باستعمال