برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۳۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۱۶–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

مأمورین کشوری را اطاعت بنمایند و مأمورین مزبوره بتوانند بمشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمایند و هر گاه دستهٔ قشونی که برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته مراتب را بوزیر داخله اطلاع دهد و رئیس کل قشون ولایتی یا ایلاتی را از جهاتی که مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد

‌تبصره – ترتیب مأمور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است

‌دوم – منضم به مادهٔ ۲۲۶

‌در باب استعمال اسلحه توسط مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران

‌مادهٔ ۱ – هر یک از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران در موارد ذیل حق استعمال اسلحه را دارند:

(اول) بجهت مدافعهٔ شخصی خود از کسیکه با اسلحه بآنها حمله بیاورد

(دوم) بجهت مدافعهٔ شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعهٔ شخصی امکان نداشته باشد

(سیم) در صورتیکه مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران به‌بینند که یک یا چند نفر مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است

(چهارم) در صورتیکه جانی یا مقصریرا که عمال ضبطیه و غیره میخواهند توقیف نمایند اقداماتی نماید که در مورد اول و دویم این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد