برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۵۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۲۳۲–
قانون وظایف

مادهٔ پنجم – تقسیم نصف برقراری در حق ورثه للذکر مثل حظ‌الانثیین خواهد بود.

مادهٔ ششم – هر یک از بازماندگان متوفی که شغل دیوانی داشته باشند سهم وظیفهٔ مزبوره مادامیکه مستخدم هستند از بابت مواجبیکه در ازاء خدمت دولت میگیرند محسوب میشود.

مادهٔ هفتم – قوانین مذکوره شامل مقرریهائیکه در مقابل خدمت بمستخدمین دولت میدهند و همچنین شامل حقوق افراد نظام نمیشود زیرا که قوانین راجعه بمتوفیات مستخدمین ادارات دولتی و نظام در موقع تسویه بودجهٔ وزارتخانه‌ها و ادارات معین میشود.

مادهٔ هشتم – محل غائب و متوفی بکلی متروک است و ضبط میشود و هر چه از روی استحقاق بکسی داده میشود از اصل عایدات دولت است.

مادهٔ نهم – تومانی هفت قران و سایر مخارج صدور فرمان بکلی منسوخ است.

مادهٔ دهم – این قانون شامل تمام متوفیاتی است که از چهاردهم ذیقعدةالحرام یکهزار و سیصد و بیست و چهار تا کنون و از این ببعد اتفاق افتاده و میافتد.

* * *

‌متمم قانون فوق مصوب ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری در (‌بند سوم – قسمت قوانین دورهٔ دوم تقنینیه) طبع شده است.