برگه:Majlis Melli 1.pdf/۴۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۳۷–
نظامنامه انتخابات اصنافی

‌اولا کشیدن قرعه باید در حضور حاکم و انجمن محل و حضار انتخاب‌کنندگان باشد ثانیا نظم مجلس قرعه‌کشی بعهدهٔ انجمن‌های مذکوره در مادهٔ نهم خواهد بود ثالثا ورقه قرعه باید کاغذ سفید بی‌نشان باشد رابعا هر یک از انتخاب‌کنندگان باید در خارج مجلس رأی خود را در آن ورقه نوشته سربسته ‌بدست یکنفر از اعضای انجمن مذکوره که معین خواهد شد بدهد که مشارالیه در حضور جمع در صندوق بیندازد خامسا یکنفر از اعضای انجمن مذکور در مادهٔ نهم اسامی انتخاب‌کنندگان را با صورتی که دارد مطابق کند.

‌مادهٔ بیست و هشتم – قبل از کشیدن قرعه یکنفر اعضای انجمن درب صندوق را قفل نموده و دو نفر دیگر آنرا مهر میکنند و کلید صندوق را یکی از اعضای انجمن ضبط میکند.

‌مادهٔ بیست و نهم – پس از انجام کشیدن قرعه درب صندوق را باز نموده در حضور جماعت اوراق را شمرده زیادی و کمی آن را از روی صورت اسامی تشخیص میدهند و چند نفر از حضار در حضور جماعت با نظارت انجمن مشغول استخراج آراء میشوند.

‌مادهٔ سی‌ام – از اوراق آنچه غیرمکتوب یا لایقرأ باشد یا اینکه معرفی انتخاب‌شده را واضح نکرده باشد یا صاحب رأی خود را در آن معرفی کرده باشد از درجهٔ اعتبار ساقط است و منضم بیادداشتها میشود بعد نتیجهٔ قرعه را بلند فریاد میکنند و از طرف رئیس مجلس اعلان میشود.

‌مادهٔ سی و یکم – هر گاه عدهٔ انتخاب‌شدگان ملت زیاده از عدهٔ مقرره باشد اشخاصی از آن میان انتخاب خواهند شد که از حیث سن برتری و رجحان داشته باشند و الا با وجود فرصت تجدید قرعه میشود اگر پس از شمردن اوراق معلوم شد که عدهٔ اوراق زاید از عدهٔ انتخاب‌کنندگان است قرعه را باطل کرده تجدید قرعه مینمایند.

‌ماده سی و دویم – انتخاب‌شدگان طهران یکنفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و چهار نفر منشی از میان خود انتخاب مینمایند و در تحت ریاست عالیه اعلیحضرت اقدس شهریاری خلدالله ملکه مجلس افتتاح خواهد شد.

‌مادهٔ سی و سوم – رئیس مجلس شورای ملی و دو نفر نایب رئیس و منشی‌های مجلس با تصویب اعضای مجلس سالی یک مرتبه تبدیل میشوند و در تجدید انتخاب اشخاص مذکوره رعایت اکثریت آراء مجلس همیشه ملحوظ است.