برگه:Majlis Melli 1.pdf/۴۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

نظامنامهٔ انتخابات[۱]

دودرجه

مورخه ۱۲ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۷ قمری

فصل اول

عدهٔ نمایندگان ملت و تقسیم آن بایالات و ولایات

مادهٔ اول – عدهٔ نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی در ممالک ایران یکصد و بیست نفر تعیین میشود

مادهٔ ۲ – تقسیم نمایندگان ملت نسبت بجمعیت تخمینی ولایات و اهمیت محلی از قرار شرح جدولی است که به آخر نظامنامه منضم شده است

مادهٔ ۳ – چون بواسطه فقدان اسباب لازمه محل انتخابات فقط در شهرهای بزرگ و کوچک خواهد بود لهذا از غالب بلوکات و ایلات که‌حاکم‌نشین آنها شهریت ندارد در این نظامنامه اسم برده نشده لیکن اهالی بلوک و ایلات هر ولایت با داشتن شرایط مقرره میتوانند در یکی از شهرهای‌آن ولایت حاضر شده بانتخابات شراکت نمایند.

فصل دوم

شرایط انتخاب‌کنندگان

مادهٔ ۴ – انتخاب‌کنندگان اشخاصی خواهند بود که دارای شرایط ذیل باشند:

۱– تبعهٔ ایران باشند.

۲– لااقل بیست سال داشته باشند.

۳– معروفیت محلی داشته و اگر بومی یا متوطن آن محل نباشند لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی داشته باشند.

۴– لااقل دارای دویست و پنجاه تومان علاقهٔ ملکی یا ده تومان مالیات بده باشند یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل کرده باشند.

مادهٔ ۵ – اشخاصی که از حق انتخاب نمودن مطلقاً محرومند.

  1. این نظامنامه بعد از تصویب «قانون انتخابات» مصوب ۲۹ میزان ۱۳۲۹ در همین مجموعه قمری منسوخ شده است.