برگه:Majlis Melli 1.pdf/۴۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۰–
نظامنامه انتخابات دودرجه

۵– اشخاصی که مشغول خدمات دولتی هستند مگر اینکه برای مدت نمایندگی از شغل خود استعفا دهند.

۶– ورشکستگان بتقصیر.

۷– مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌اند و معروفین بارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعاً برائت خود را حاصل نکرده باشند.

۸– اشخاصیکه خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط به ثبوت رسیده باشد و یا متظاهر بفسق باشند

فصل چهارم – در تشکیل انجمن نظارت

‌مادهٔ ۹ – در هر مرکز انتخاب هیئتی باسم انجمن نظارت موقتاً تشکیل میشود که مراقب و مسئول صحت انتخابات خواهد بود.

‌مادهٔ ۱۰ – در محل‌هائیکه انجمن ایالتی یا ولایتی موافق قانون برقرار است مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی و چهار نفر ‌از محترمین محل در تحت ریاست حاکم این چهار نفر محترمین را انجمن ایالتی یا ولایتی بتصویب حاکم از غیر اعضای خود معین خواهد کرد.

‌مادهٔ ۱۱ – در محل‌هائیکه انجمن ایالتی یا ولایتی موافق قانون هنوز تشکیل نیافته انجمن نظار مرکب خواهد بود از شخص حاکم و کارگذار و یکنفر ‌از علمای معرف محل و یک نفر از شاهزادگان و دو نفر از اعیان و دو نفر از معتبرین تجار (‌در هر جا که یکی از اشخاص مذکوره نباشد بعوض او از اعیان یا تجار معین میشود)

‌ماده ۱۲ – در شهرهای بزرگ بجهت دادن تعرفهٔ انجمن نظارت میتواند در هر محله شعبه‌ای جداگانه تشکیل نماید مرکب از کدخدا و پنج نفر از معتمدین محل

‌مادهٔ ۱۳ – انجمن نظارت از میان اعضای خود یک یا دو نفر منشی انتخاب می‌نماید

‌مادهٔ ۱۴ – انجمن نظارت یک هفته بعد از انجام انتخابات متفرق میشود

‌فصل پنجم – طریقه انتخاب

‌مادهٔ ۱۵ – انتخاب در کلیه ممالک ایران بطرز دودرجه خواهد بود (‌توضیح اول) – مراد از انتخاب دودرجه آنست که ابتداء در محله‌های یک شهر یا در شهرهای یک حوزهٔ انتخابیه عدد معینی را انتخاب مینمایند که منتخب نامیده میشوند و بعد این انتخاب‌شدگان درجهٔ اول در مرکز حوزه انتخاب جمع شده از میان خود عدهٔ مطلوبه را ثانیا انتخاب میکنند و این انتخاب‌شدگان درجه ثانی نماینده خوانده میشوند (توضیح دوم) – مراد از حوزهٔ انتخابیه آن قسمتی از مملکت است که موافق تقسیم نظامنامه یک یا چند نفر را مشترکا انتخاب کرده