برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

بدون لزوم مراجعه به تمام مجموعه از آن اطلاع حاصل نمایند.

در ذیل صفحه این نوع قوانین این قسمت ملحوظ و نسخ – تغییر و یا اصلاح آن تذکر داده شده است.

ادارهٔ قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی  

مهرماه ۱۳۱۸